รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ณัฎฐ์ สุวรรณวัฒนะ
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-500, 093-1475858
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.อ. อรรถพันธ์ วันแก้ว
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-500, 09 3147 5858
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ชาติชาย ดวนใหญ่
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 6325 0618
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 09 2649 1514
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ศุกพีระ สังข์ด้วงยา
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 09 5496 0198
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุชาติ ผิวอ่อน
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 1484 3449
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พรชัย ปลั่งศิริธรรม
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 084-1597175
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. อภิชาติ พื้นผา
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 1364 2121
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ธิติวัฒน์ ชาญชัยจิรโรจน์
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 1950 9535
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 08 4108 2446
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. มนตรี รักชาติ
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 9879 6566
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ไพโรจน์ ทรัพย์ประเสริฐ
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 1982 2324
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ถาวร โชติช่วง
     ตำแหน่ง สารวัตร กลุ่มงานถวายความปลอดภัย กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 104
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5100, 08 9428 9706
     อีเมล์