รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ.หญิง กรวรรณ ชุมชู
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 089 8164800 ,089 502 9494
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-8628, 06 1709 9399
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. อรรถพล พลพรม
     ตำแหน่ง รอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 08 6781 8018
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท.หญิง ลักขณา พิมพิลา
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานกำลังพล)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6026, 08 1585 1647
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ปฏิยุทธ ป้อมไธสง
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานยุทธศาสตร์)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3083, 08 1883 9949
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศิวปราชญ์
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานการเงินฯ)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2644-8628, 08-1830-1212
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต.หญิง ชญาภา หอมสมบัติ
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานพัสดุฯ)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6003, 09 5395 0942
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ภาสกร เรืองรอง
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานคดี)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 08 6392 4938
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท.
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานเทคโนฯ, ธุรการ)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6004,
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ทายาท เกษมสุข
     ตำแหน่ง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจทางหลวง (งานศูนย์ฯ)
     สถานที่ทำงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6007, 080-539-3553
     อีเมล์